Saturday, January 24, 2009

KOVITA KONNSO: Tuka Koso Adeus Korum?

Tuka Koso Adeus Korum?

- Sibila J. Rodrigues


Tuji suropai xeta nodi thaim,
Ghorannem tum, Patxeanchem,
Tuji boddai, kanneanchi khol baim,
Machill tum kantoil’lem.

Bhuim tum povitr Manddvichea kanttar,
Bondir tum Rai-alem.
Dobajik kopel tum amchea mathear,
Abholem jheleantlem.

Bhagevonta kuddik tuvem bagoilea man,
Subhagi tum kitlem !
Niraxi Marinheir, magtoch akantan
Maien tuka vinchlem.

Bhuzar tujea Polas ranniechi
Bhanddar tum purvil’lem
Khandar tujea sobai dongrachi
Mahal voikunttantlem.

Tuje dhornir ubzolea putr uxear,
Bhag tuka vhoddantlem,
Ballam vorvim, bos go xinvasonar,
Ul’las hea kallzantle.

Follanchim zhaddam tujim sufoll zaum
Hort tujem pormollum.
Priticho tum Raibondracho gaum
Adeus koso korum?...

No comments:

Post a Comment